План роботи заступника директора на 2020-2021н.р.

Вітаємо заступника директора з НВР Павліщеву А.С.

Педагогічна рада

Результати онлайн анкетування


/Files/images/pavlscheva/image (3).png/Files/images/image (1).png

/Files/images/pavlscheva/image (4).png
/Files/images/pavlscheva/image (5).png
/Files/images/image (6).png/Files/images/pavlscheva/image (3).png/Files/images/pavlscheva/image (2).png/Files/images/pavlscheva/image.png
Всеукраїнський каталог педагогічних матеріалів «Відкритий урок» та національний освітній інтернет-сайт «Освіта.ua» запрошують вчителів України взяти участь у Форумі педагогічних ідей «УРОК» та опублікувати на сторінках каталогу власні матеріали.

Науково-методична проблема

«Використання інноваційних технологій для формування ключових компетентностей учнів»

Система роботи над єдиною науково-методичною проблемою

(2016 -2021 рр.)

І ЕТАП

Діагностичний (1 рік)

Спрямування роботи всіх внутрішніх підрозділів над єдиною науково – методичною проблемою в напрямі: визначення основних груп компетентностей учнів. Можливості навчальних предметів щодо їх формування.

1.Аналіз результатів педагогічного процесу:

- аналіз роботи школи за рік;

- планування роботи педколективу над єдиною навчально-методичною проблемою:«Використання інноваційних технологій у навчальному закладі, включаючи інклюзивні класи, для формування ключових компетентностей учнів.».

- діагностування вчителів з метою вивчення рівня їх професійної компетентності;

- анкетування учнів та батьків.

2.Створення ініціативної групи для опрацювання та систематизації результатів анкетування, діагностування та вироблення мети, завдань, методів реалізації вибраної проблеми.

3.Організація роботи творчої групи вчителів індивідуального навчання.

Теоретичне обґрунтування проблеми

Ознайомлення всіх членів педколективу з аналітичним матеріалом щодо визначення проблеми, остаточний відбір єдиної навчально-методичної проблеми для педагогічного колективу.

1.Вивчення науково-методичної літератури з проблеми.

2.Ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, існуючим ППД.

3.Підготовка та проведення засідань педагогічної ради:

Педагогічна рада – дискусія «Компетентний учитель – запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу».

«Сучасний урок: проблеми, вимоги, пошуки. Інноваційні технології».

«Інтерактивні технології інноваційного навчання та їхня роль для формування ключових компетентностей учнів».

4.Визначення провідних напрямків діяльності шкільних МО, творчих груп та авторських майстерень з питань реалізації загальношкільної проблеми.

5.Оформлення довідково-інформаційних матеріалів з визначеної проблеми в шкільному методичному кабінеті.

6.Створення словника методичних термінів.

Прогнозований результат: визначення теми, її актуальності. Обговорення форм роботи з поставлених питань, визначення рівня роботи з розвитку творчого потенціалу дитини.

ІІ ЕТАП

Практичне дослідження проблеми (2 рік)

Спрямування роботи всіх внутрішніх підрозділів над єдиною науково – методичною проблемою в напрямі: інтелектуально – пізнавальні компетентності

Спрямування всіх напрямів внутрішньо-шкільної методичної роботи на розвиток творчого потенціалу вчителя у контексті реалізації проблемного питання.

1.Продовження роботи творчої групи з шкільною програмою «Обдарованість».

2.Розробка рекомендації головам ШМО.

3.Обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях шкільних МО, вироблення заходів стосовно їх реалізації.

4.Підготовка та проведення засідань педагогічної ради:

5.Вивчення, апробація існуючого ППД.

6.Організація взаємовідвідувань уроків та виховних заходів.

7.Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми.

8.Поповнення інформаційного банка данних „Обдарованість”.

9.Розробка алгоритмів, пам’яток, порад для формування життєвих компетентностей учнів.

10.Аналіз навчально-методичної та матеріальної бази кабінетів, вжиття заходів до їх поліпшення.

Прогнозований результат: аналіз досягнутих результатів з даного питання в МО, динамічних та проблемних групах. Визначення ефективних форм і методів роботи над даною проблемою. Проведення відкритих уроків та виховних заходів.

ІІІ ЕТАП

Практичне дослідження проблеми (3 рік)

Спрямування роботи всіх внутрішніх підрозділів над єдиною науково – методичною проблемою в напрямі: самоосвітня та здоров’язбережна компетентність учнів.

1.Спрямування роботи педагогічного колективу над єдиною навчально-методичною проблемою в напрямі: „Впровадження прогресивних методів навчання із забезпечення формування життєвої компетентності школярів. Передумови підвищення якості навчально-виховного процесу”.

2.Активізувати діяльність шкільних МО, творчої групи у контексті роботи над проблемою.

3.Трансформування інноваційних технологій, ППД в практичну діяльність.

4.Підготовка та проведення засідань педагогічної ради:

5.Випуск методичного бюлетеня з досвіду роботи над проблемою.

6.Залучення педагогічних працівників школи до участі у районних творчих групах.

Прогнозований результат: покращення рівня навчальних досягнень учнів. Присутність диференційованих завдань у педагогічній діяльності кожного вчителя, використання на практиці розглянутих форм і методів роботи на уроці.

ІV ЕТАП

Практичне дослідження проблеми (4 рік)

Спрямування роботи всіх внутрішніх підрозділів над єдиною науково-методичною проблемою в напрямі: суспільно правова компетентність, культурно збережна компетентність.

1.Удосконалення системи роботи вчителів у контексті роботи над проблемою.

2. Підготовка та проведення педрад:

3.Проведення моніторингу навчальних досягнень учнів.

4.Аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів.

Прогнозований результат:вироблення методичних рекомендацій з використанням прийомів спрямованих на розвиток компетентностейучнів.

V ЕТАП

Узагальнюючий, підсумковий (5 рік)

Спрямування роботи всіх внутрішніх підрозділів над єдиною науково-методичною проблемою в напрямі: соціальна компетентність учнів.

Наслідки роботи школи над науково-методичною проблемою

1.Узагальнення та аналіз роботи над проблемою, вироблення практичних рекомендацій.

2.Проведення творчих звітів шкільних МО про наслідки роботи над проблемою.

3.Проведення творчих майстерень кращих учителів школи за результатами роботи над проблемою.

4.Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад.

5.Створення банку перспективного педагогічного досвіду.

6.Підготовка та проведення ярмарку педагогічних ідей «Сучасний урок – спільна творчість учителя і учнів».

7.Проведення педради-панорами методичних знахідок «

8.Проведення підсумкової методичної конференції та педагогічної виставки за підсумками роботи над проблемою.

9.Визначення форм стимулювання і популяризації кращого досвіду.

Очікувані результати

1.Вироблення єдиного педагогічного кредо, позиції, загальних цінностей, ритуалів, традицій.

2.Удосконалення змісту, форм і методів внутрішньошкільної методичної роботи.

3.Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів.

4.Використання набутого досвіду на практиці.

5.Поширення за межами школи кращого досвіду, створеного в колективі.

6.Підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку, загальної культури учнів.

7.Підвищення рівня сформованості життєвих компетентностей учнів, готовності їх до життя.

Прогнозований результат: вироблення методичних рекомендацій з використанням прийомів спрямованих на розвиток компетентностей особистості. Визначення перспектив подальшої діяльності. Використання інноваційних, інтерактивних, комунікаційних педагогічних технологій педагогами школи має стати безумовним атрибутом сучасної освіти.

Традиційним у Войнівській ЗШ І-ІІІ ступенів стала організація тижнів професійної май­стерності.

Щороку в школі організовують тиждень професійної майстерності з метою професійного зростання педагогічного колективу, активізації творчості вчителів, поширення передового педагогічного досвіду. Така нетрадиційна форма науково-методичної роботи сприяє активізації всього педагогічного ко­лективу, спонукає до творчості, постійної самоосвіти, активного впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Можливості тижня необмежені. У його контексті відбуваються такі методичні заходи: семінари, семінари- практикуми, семінари-тренінги, психолого-педагогічні семінари, інноваційні педради, творчі звіти, презентації досвіду, виставки педагогічних надбань, панорами, фестивалі творчих уроків тощо.

З метою поширеня передового педагогічного досвіду відбуваються показові, відкриті уроки із запрова­дженням інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання, які стають найважливішим інструментом модернізації школи. Участь у різних методичних заходах під час тижня профмайстерності дає змогу простежити професійне зростання педагога: від творчого вчителя до майстра своєї справи, що позитивно впливає на загальний результат роботи вчителя. Адже тільки у творчого педагога — творчо розвинені учні. Учитель має навчатися впродовж усього життя. І тільки беручи участь у всіх методичних заходах, педагоги навчаються самі й навчають інших. Інноваційне спрямування методичних заходів допомагає активізувати творчість учителів, спонукає їх до впровадження нововведень.


На допомогу вчителям!

Щоб мати майбутнє, потрібно бути

готовим зробити щось нове".

П.Дракер

Як написати методичну розробку

Методична розробка - це посібник для викладача, у якому визначені мета, способи, методи і форми викладання певної проблеми.

Алгоритм створення методичної розробки

1. Виберіть тему.

2. Визначте мету роботи.

3. Проведіть експеримент або здійсніть діагностику.

4. Вивчіть літературу з теми, над якою працюєте.

5. Складіть план і починайте збирати матеріал.

6. Зібравши матеріал, приступайте до оформлення методичної розробки.

7. Напишіть вступ. Він має займати не більше 2-3 сторінок.

8. Приступайте до основної частини - найбільшої за обсягом. Її треба розділити на кілька дрібніших розділів.

9. Укажіть методи і форми, якими Ви користувалися у своїй роботі.

10. У висновку поясніть чому доцільно користуватися тими методами, які Ви пропонуєте.

11. Додайте список використаних джерел.

Основні вимоги до методичної розробки

1. Актуальність теми.

2. Достатній теоретичний рівень.

3. Дослідницький характер.

4. Зміст і практичне застосування.

5. Відповідність віковим особливостям учнів.

6. Грамотність, естетичність оформлення.

Структура методичної розробки

1. Титульна сторінка.

2. Зміст або тематичний план.

3. Вступ, у якому розкривається тема, мета й основні завдання.

4. Основна частина, яка відповідає темі, основній меті й завданням, містить опис методики викладання навчального матеріалу.

5. Висновки щодо практичного використання роботи.

6. Додатки (таблиці, ілюстрації, схеми, малюнки, діаграми.) Додаток повинен мати тематичний заголовок. В основній частині обов'язково повинно бути посилання на кожний додаток.

7. Словник термінів.

8. Список використаних джерел, які вказуються в алфавітнному порядку.

Технічне оформлення методичної розробки

Кегель - 14, гарнітура Times New Roman, інтервал - 1,5. Формат-А4.

Усі сторінки, зокрема сторінки з ілюстраціями і додатками, нумеруються. Титульна сторінка вважається першою, проте колонцифру не ставлять.

Рекомендації молодому вчителю

1. Приходьте в кабінет до дзвінка, щоб переконатися, що все готово до уроку: меблі, дошка, ТЗН. Заходьте в клас останнім. Домагайтеся, щоб усі учні вітали Вас організовано.

2. Не витрачайте час на пошуки сторінки вашого предмета в класному журналі: її можна знайти на перерві. Привчайте чергових залишати на столі записку з прізвищами відсутніх учнів.

3. Починайте урок енергійно. Ведіть урок так, щоб кожен учень постійно був зайнятим справою. Пам'ятайте: паузи, повільність, лінощі - вороги дисципліни.

4. Захоплюйте учнів цікавим змістом матеріалу, створенням проблемних ситуацій. Контролюйте темп уроку, допомагайте слабким повірити у свої сили. Тримайте в полі зору весь клас.

5. Звертайтеся з проханнями і запитаннями частіше до тих учнів, які можуть зайнятися на уроці іншою справою.

6. Мотивуючи оцінки, надайте своїм словам ділового й зацікавленого відтінку. Вкажіть учневі, над чим йому слід попрацювати.

7. Закінчуйте урок загальною оцінкою роботи класу й окремих учнів. Нехай школярі відчують почуття задоволення від результатів своєї праці. Намагайтеся помітити позитивне в роботі недисциплінованих учнів, але не робіть це надто часто.

8. Завершуйте урок із дзвінком. Нагадайте про обов'язки чергового.

9. Утримуйтеся від зайвих зауважень.

10. Організуючи учнів, намагайтеся обходитися без допомоги інших. Пам'ятайте: підтримання дисципліни за допомогою чужого авторитету не принесе Вам користі, а швидше нашкодить. Краще зверніться по допомогу до класу.

Алгоритм самоаналізу уроку

1. Характеристика класу.

· Тут розглядають структуру міжособистісних стосунків: лідери, аутсайдери; наявність угруповань, їхній склад; взаємодія структур особистих взаємин і організаційної структури класу.

· Потім необхідно охарактеризувати вади біологічного розвитку учнів: дефекти зору, слуху; соматичні захворювання; особливості вищої нервової системи (надмірна загальмованість або збудливість); патологічні відхилення.

· Після цього варто охарактеризувати дефекти психічного розвитку: слабкий розвиток інтелектуальної сфери тих чи інших членів учнівського колективу; слабкий розвиток вольової сфери в окремих учнів; слабкий розвиток емоційної сфери особистості. Далі йде характеристика розвитку психічних якостей: відсутність пізнавального інтересу, потреби в знаннях, установки на навчання; недоліки у ставленні особистості до себе, вчителя, родини колективу.

· Після цього можна перейти до аналізу недоліків підготовленості учнів ласу: прогалини у фактичних знаннях і вміннях; проблеми в навичках навчальної праці; погані звички і культура поведінки.

· Потім розглядають недоліки дидактичних і виховних впливів школи, після чого недоліки впливу родини, однолітків, позашкільного середовища. (Звичайно, зовсім необов’язково під час кожного самоаналізу у року давати таку вичерпну характеристику класу, в якому він проходив. Однак самоаналіз уроку вчителем відрізняється від його аналізу керівником тим, що він зорієнтований не тільки на конкретний клас, а й на конкретних учнів).

2. Потім аналізують зовнішні зв’язки уроку: встановлюють місце і роль даного уроку в досліджуваній темі; характер зв’язку уроку з попередніми і наступними уроками.

3. Характеристика триєдиної мети уроку з опорою на характеристику класу, чого треба домогтися в знаннях і вміннях, відповідно до специфіки учнівського колективу; який виховний вплив зробити на учнів; які якості почати, продовжувати, закінчити розвивати.

4. Характеристика задуму уроку (план): яким є зміст навчального матеріалу; як учні засвоюватимуть його, тобто які методи навчання і форми організації пізнавальної діяльність; яку частину матеріалу вони можуть засвоїти самі; яка частину матеріалу вимагає допомоги вчителя під час засвоєння; що необхідно добре запам’ятати, а що використовувати тільки для ілюстрації; що з раніше вивченого необхідно повторити і на що обіпертися під час засвоєння нового; як закріпити знову вивчене; що буде цікавим і легким, а що складним; яким чином будуть досягнуті виховне й розвивальне завдання.

5. Як побудовано урок, виходячи з його задуму? Характеристика етапів уроку, виділення навчально-виховних моментів, що найбільш позитивно або негативно вплинули на хід уроку, на формування кінцевого результату.

6. Структурний аспект самоаналізу: докладний аналіз етапів, які, на думку вчителя, найсильніше позитивно або негативно вплинули на формування кінцевого результату уроку; аналіз відповідності в межах цих моментів завдань, змісту, методів і форм.

7. Функціональний аспект аналізу: визначають наскільки структура уроку відповідала поставленій меті, задуму уроку, можливостям класного колективу. Визначають вдалі і невдалі моменти в діяльності вчителя і учнів, аналізують відповідність стилю взаємин учителя і учнів успішному формуванню кінцевого результату уроку.

8. Оцінка кінцевого результату уроку: оцінка якості знань, умінь і навичок, отриманих учнями на уроці, визначення розриву між поставленими завданнями і реальним кінцевим результатом уроку. Причини цього розриву; оцінка досягнення виховних та розвивальних завдань уроку, висновки та самооцінка уроку.

Кiлькiсть переглядiв: 2920

Коментарi

 • GuestJeAte

  2017-11-19 11:57:16

  guest test post [url=http://gdhyuei23kol.com/]bbcode[/url] html http://gdhyuei23kol.com/ simple...

 • TerrHUMP

  2017-05-11 08:37:22

  Propecia Cost Prescription Finasteride 1 Mg No Prescription Needed discount generic accutane Amoxicillin Capsule Shelf Life [url=http://byuvaigranonile.com]viagra[/url] Cialis Weniger Nebenwirkungen...

 • WillMurn

  2017-02-14 03:07:37

  Cephalexin Pain When Urinating [url=http://accutane.inpills.com/buy-izotek.php]Buy Izotek[/url] Viagra Nur Auf Rezept Tab Direct Fluoxetine Alental Quick Shipping [url=http://xenical.rx-cs17.com/where-to-order-xenical.php]Where To Order Xenical[/url] Viagra Brand On Line Generic Doxycycline [url=http://lasix.mdsmeds.com/acheter-lasix.php]Acheter Lasix[/url] Prix Du Cialis En Andorre Propecia Depression Additionally [url=http://nolvadex.inpills.com/nolvadex-tamoxifen-20mg.php]Nolvadex Tamoxifen 20mg[/url] Cialis Generico Siti Sicuri Como Puedo Comprar Viagra Sin Receta [url=http://cialis...

 • Monitha

  2013-08-29 20:25:57

  Inooimatrfn is power and now I'm a !@#$ing dictator....

 • Wolle

  2013-08-29 19:47:20

  I found myself nodding my noggin all the way thhugor....

 • Honor

  2013-08-27 17:49:29

  People normllay pay me for this and you are giving it away! http://ojwnwabhiz.com [url=http://cxsvcs.com]cxsvcs[/url] [link=http://nfqmze.com]nfqmze[/link]...

 • Nobuyuki

  2013-08-27 10:37:08

  Yup, that sholud defo do the trick!...

 • Saeid

  2013-08-27 09:44:33

  It's really great that people are sharing this initomaofrn....

 • Andreas

  2013-08-26 07:01:34

  Me dull. You smart. That's just what I nedede....

 • Sarthak

  2013-08-25 19:56:22

  Hey hey hey, take a gaednr at what' you've done...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.