Положення
про наукове товариство учнів
«Ерудит»
Войнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Олександрійської районної державної адміністрації


1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.НТУ Войнівської ЗШ І-ІІІ ступенів створено для реалізації творчого потенціалу учнів, підготовки їх до суспільно значущого самоутвердження, самореалізації у дорослому житті, професійного самовизначення.

1.2.НТУ Войнівської ЗШ І-ІІІ діє відповідно до Конституції України, Законів України "Про освіту", «Про загальну середню освіту», Державної національної програми "Ос­віта. Україна XXI століття", затвердженої постановою Кабінету Мі­ніс­т­рів України №896 від 3 листопада 1993 року, По­ло­жен­ня про Малу академію наук учнівської молоді, за­твердже­ного наказом Міністерства освіти і науки України № 90 від 09 лютого 2006 ро­ку.

1.3.НТУ Войнівської ЗШ І-ІІІ об’єднує на добровільних засадах обдарованих учнів, які прагнуть реалізувати свої творчі здібності та задатки; співпрацює з науковими, дослідницькими та громадськими структурами.

2.ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА УЧНІВ ВОЙНІВСЬКОЇ ЗШ І-ІІІ ст.

2.1.виявлення, розвиток та підтримка юних талантів і обдарувань;

2.2.створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу школярів;

2.3.залучення інтелектуально та творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи;

2.4.розвиток інтересу старшокласників до фундаментальних та прикладних наук;

2.5.поглиблення та систематизація знань учнів у різних галузях науки шляхом залучення їх до роботи у гуртках, секціях, факультативних курсах тощо;

2.6.формування вмінь, навичок наукового дослідження;

2.7.удосконалення вмінь учнів спілкуватися з людьми різних вікових і соціальних прошарків;

2.8.пропаганда досягнень в галузі науки і техніки та наукових досягнень учнівської молоді;

2.9.формування інтелектуально розвиненої особистості з креативним мисленням.

3.НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО УЧНІВ ВОЙНІВСЬКОЇ ЗШ І-ІІІ ст.
МАЄ ПРАВО:

3.1.самостійно визначати форми та методи організації науково-дослідницької та творчої діяльності учнів;

3.2.здійснювати науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу учнів із залученням фахівців;

3.3.визначати контингент вихованців, схильних до науково-дослідницької діяльності;

3.4.використовувати можливості благодійних фондів тощо для організації своєї діяльності;

3.5.висвітлювати через веб-сайт навчального закладу, інші засоби інформації досягнення товариства.


4.НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО УЧНІВ ВОЙНІВСЬКОЇ ЗШ І-ІІІ ст.

НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

4.1.за відповідність науково-дослідницької діяльності віковим, психологічним особливостям та інтелектуальному рівню учнів-членів товариства;

4.2.за збереження життя і здоров'я дітей;

4.3.за підтримання позитивного психологічного мікроклімату у колективі.


5.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА УЧНІВ ВОЙНІВСЬКОЇ ЗШ І-ІІІ ст.

5.1.діагностування, психолого-педагогічне спостереження та супровід обдарованих учнів;

5.2.удосконалення системи діагностики рівня професійної компетенції вчителів, які працюють з обдарованою молоддю;

5.3.забезпечення психолого-педагогічної допомоги батькам обдарованих дітей.


6.СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА УЧНІВ ВОЙНІВСЬКОЇ ЗШ І-ІІІ ст.

6.1.структурну основу наукового товариства учнів Войнівської ЗШ І-ІІІ ст.«----» складають чотири відділення, а саме: історії та наук про Землю; філології та мистецтвознавства; астрономії; біології та екології.

6.2.щороку працюють наукові відділення та секції з певних напрямків залежно від кількості учнів, залучених до науково-дослідницької роботи;

6.3.навчання в НТУ здійснюється протягом навчального року за бажанням учнів та згодою батьків;

6.4.керівництво науковим товариством учнів здійснює заступник директора з НВР.

6.5.НТУ здійснює зв’язки з науковими установами, ЗНЗ, позашкільними закладами району, громадськістю відповідно до законодавства.

7.ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1.науково-дослідницька діяльність товариства здійснюється за індивідуальними планами, які розробляються науковими керівниками та вчителями з базових дисциплін;

7.2.планами передбачається: проведення занять загальнорозвивального напряму; засвоєння алгоритму наукового пізнання світу; поглиблення і систематизація знань в різних галузях науки; колективна та індивідуальна робота;

7.3.наукове товариство учнів організовує свою діяльність у формі: систематичної індивідуальної роботи учнів під керівництвом педагогів; колективної роботи творчих груп учнів під керівництвом педагогів на заняттях гуртків, факультативів, у процесі підготовки до інтелектуальних конкурсів; конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів товариства.

8.УЧАСНИКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ВОЙНІВСЬКОЇ ЗШ І-ІІІ ст., ЇХНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ:

8.1.учасниками освітнього процесу НТУ є учні, педагогічні та наукові працівники, бібліотекарі, батьки;

8.2.учасники НТУ Войнівської ЗШ І-ІІІ ст. мають право: на безпечні та нешкідливі умови навчання, науково-дослідницької діяльності, користування науково-методичною базою школи, брати участь у роботі товариства з 14 років, брати участь у міських, обласних, республіканських, міжнародних науково-практичних конференціях, конкурсах-захистах, турнірах учнівської молоді тощо.

8.3.учасники НТУ Войнівської ЗШ І-ІІІ ст. зобов’язані: сприяти ефективній роботі товариства; підтримувати позитивний психологічний мікроклімат у колективі; забезпечувати розвиток умінь самостійного пошуку, дослідження, роботи з інформаційними джерелами; сприяти реалізації завдань товариства; здійснювати соціально-правовий захист дітей.

9.СИСТЕМА ЗАОХОЧЕННЯ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ ТА ВЧИТЕЛІВ

9.1.учасники наукового товариства учнів Войнівської ЗШ І-ІІІ ступенів №1 мають право на нагородження грамотою, дипломом відділу освіти, подякою директора школи, цінним подарунком за підсумками участі у інтелектуальних конкурсах, турнірах тощо; отримання стипендії міського голови за призові місця у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в ІІ, ІІІ етапах;

9.2.директор школи має право пропонувати загальним зборам колективу порушувати клопотання перед відділом освіти щодо морального та матеріального заохочення педагогів, які працюють з обдарованими дітьми з метою стимулювання їх праці;

9.3.нагородження учасників наукового товариства учнів проводиться щороку на шкільному святі Першого дзвоника.

Додаток 4

План роботи з обдарованими учнями

у 2017/2018 навчальному році

п/п

Зміст

Термін виконання

Відповідальні

Яким чином виконується, контролюється тощо

Відмітка про

вико

нання

1

Продовжити роботу щодо виконання Програми розвитку освіти Олександрійського району на 2016-2020 роки

Упродовж навчального року

Павліщева А.С.

Нощенко К.М.

Плани, довідки, інформації

2

Поновити банк даних на обдарованих, здібних та творчих учнів «Обдарованість»

до 01.10.2017

Класні керівники

Банк даних

3

Провести психодіагностичні дослідження, спрямовані на пошук обдарованих учнів у відповідності до різних типів обдарованості

Вересень - січень 2017-2018

Нощенко К.М.

Інформація

4

Провести опитування учнів з метою вивчення бажання брати участь у роботі наукового товариства учнів «Ерудит», конкурсах-захистах науково-дослідних робіт учнів – членів МАН, предметних олімпіадах, турнірах тощо

Вересень 2017

Павліщева А.С.

Інформація

5

Організувати роботу факультативних, додаткових, індивідуальних і групових занять з учнями різної навчальної підготовки

Упродовж навчально-го року

Нощенко К.М.

Павліщева А.С.

6

Організувати роботу наукового товариства учнів «Ерудит»

до 06.09.2017

Балацький Л.Ю.

Павліщева А.С.

матеріали

7

Провести установчу конференцію роботи наукового товариства учнів «Ерудит»

Жовтень 2017

Балацький Л.Ю.

8

Провести проблемний моніторинг «Підвищення рівня навчальних досягнень учнів на основі самоосвітньої діяльності»

Лютий - березень 2018

керівники МО

матеріали моніторингу

9

Забезпечити участь учнів та учнівських команд школи у районних та Всеукраїнських турнірах: юний історік, брейн-ринг, інтелектуальна ліга, ДЮР, ДЮП

Упродовж навчально-го року

Нощенко К.М.

Павліщева А.С.

учителі-предметники

заявки на участь

10

З метою розвитку в учнів інтересу до знань, розвитку їх здібностей, талантів, формування у них науково – практичної та дослідницько – пошукової роботи, орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності провести:

- День знань - Предметні тижні (згідно окремих планів)

- Провести I тур Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та забезпечити участь переможців у II, III, IУ етапах

- Організувати роботу щодо забезпечення участі учнів у інтелектуальних конкурсах, роботі МАН, краєзнавчій конференції, творчих оглядах – конкурсах, спортивних змаганнях, інших заходах різного рівня

01.09.2017Жовтень –лютий упродовж навчально-го року

Нощенко К.М.

Павліщева А.С.

учителі

Плани, інформації, накази

11

Провести тренінги з учнями з питань: - складання алгоритму виконання науково-дослідницької роботи; - презентація результатів науково-дослідницької роботи.

Жовтень 2017
Листопад 2017

Балацький Л.Ю.

12

Розглянути на нарадах при директорові та узагальнити наказами наступні питання:

- Про організацію та проведення I етапу Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін;

- Про підсумки участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах – захистах науково – дослідних робіт учнів – членів МАН, краєзнавчій конференції, предметних турнірах та інших конкурсах з основ наук

Вересень 2017
Березень 2018

Павліщева А.С.

протоколи нарад, накази

13

Організувати цикл вечорів, конкурсів, інтелектуальних ігор тощо відповідно до планів виховної роботи та предметних декад

Упродовж навчально-го року

Нощенко К.М.

Ланько О.В.

Плани, сценарії тощо

14

Відзначати ювілейні дати визначних людей України та світу, проводити про них бесіди, випускати стіннівки тощо (за окремими планами)

Упродовж навчально-го року

Нощенко К.М.

Ланько О.В.

15

Провести урочисте засідання наукового товариства учнів «Ерудит», на якому нагородити переможців олімпіад, конкурсів, підвести підсумки роботи за навчальний рік

Квітень 2018

Балацький Л.Ю

План проведення

16

Організувати проведення класних годин, бібліотечних уроків, бесід, лекцій з метою стимулювання самоосвіти школярів, вироблення навичок наукової організації праці школяра

упродовж навчального року

Нщенко К.М.

класні керівники

плани

17

Активізувати роботу учнів-консультантів, використовувати різні методи диференціації навчального процесу

упродовж навчального року

Павліщева А.С.,

голови МО

поурочні плани, книги контролю

18

Організувати роботу факультативних та додаткових індивідуальних і групових занять з учнями

упродовж навчального року

Павліщева А.С.

Розклад, книги контролю

19

Організувати участь учнів в Інтернет - олімпіадах

Упродовж навчального року

Павліщева А.С.

Інформації

20

Проводити з учнями старших класів постійну роботу щодо роз'яснення необхідності серйозної підготовки до ДПА та ЗНО, правильного вибору майбутньої професії, своєчасної реєстрації на ЗНО, участі у пробному тестуванні тощо

Упродовж навчального року

Павліщева А.С.
класні керівники, вчителі

Документація ЗНО та ДПА

21

Підготувати учнів до участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт

Червень 2018

Балацький Л.Ю.

Павліщева А.С.

22

Провести семінар-практикум із вчителями, керівниками гуртків з питань організації роботи з обдарованою молоддю.

Вересень 2017

Павліщева А.С.

23

Проводити заняття психолого-педагогічного лекторія для батьків з питань становлення і розвитку творчої особистості.

Вересень-травень

Нощенко К.М.

24

Провести щорічне свято «Обдарованість» за участю призерів олімпіад, конкурсів, турнірів та змагань.

Червень

Нощенко К.М.

Ланько О.В.

25

Організувати відпочинок обдарованих учнів у літніх таборах.

Червень

Нощенко К.М.

26

Розробити пам'ятки, алгоритми для обдарованих дітей, методик самостійної дослідницької діяльності

Вересень-грудень

Павліщева А.С.

27

Організувати участь учнів у «Відкриваємо нові таланти», «Родзинка», «Крок до зірок», «Дует на біс», «Перлини Олександрійщини», районної спартакіади школярів, участь у Всеукраїнських конкурсах «Колосок», «Левеня», «Кенгуру», «Бобер», «Лелека, «Громадянин», « Гринвіч» «Соняшник»

Протягом року

Нощенко К.М.,

вчителі-предметники

28

Проводити постійну популяризацію надбань творчо обдарованих дітей в засобах масової інформації.

Постійно

Нощенко К.М.

Павліщева А.С.

Ланько О.В.

Балацький Л.Ю.

Кiлькiсть переглядiв: 1304

Коментарi

 • Tanea

  2013-09-07 00:45:01

  I feel saeiifstd after reading that one. http://rcdqvp.com [url=http://zblaavf.com]zblaavf[/url] [link=http://wwhzcfogwm.com]wwhzcfogwm[/link]...

 • Pollyanna

  2013-08-29 18:51:56

  Deep thought! Thanks for cobiniruttng....

 • Asmida

  2013-08-26 20:54:32

  Reading this makes my denisiocs easier than taking candy from a baby. http://xiqjhvu.com [url=http://pfeeryu.com]pfeeryu[/url] [link=http://rmarzninzl.com]rmarzninzl[/link]...

 • Saipulloh

  2013-08-26 08:43:37

  Your answer shows real inngeliletce....

 • Glauco

  2013-08-25 09:56:21

  At last! Someone who unsaestrndd! Thanks for posting!...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.